RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Durant la segona onada epidèmica a Catalunya, caracteritzada per la transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la propagació de la malaltia, a l’empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament, del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l’empara del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.

En efecte, l’article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, disposa que, en situacions de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de limitació de l’activitat, del desplaçament de les persones i de la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l’annex 3, d’acord amb el que disposa l’article 55.

Així mateix, en l’àmbit de cada comunitat autònoma, als efectes de l’estat d’alarma, l’autoritat competent delegada és la persona que exerceixi la presidència de la comunitat autònoma, la qual està habilitada per dictar, per delegació del Govern, les ordres, resolucions i disposicions per a l’aplicació de les previsions establertes als articles 5 a 11, sense la prèvia tramitació de procediment administratiu i sense que siguin aplicables les previsions del segon paràgraf de l’article 8.6 i de l’article 10.8 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Entre les mesures previstes amb la finalitat de limitar l’expansió de l’epidèmia, al Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, hi ha les següents: a l’article 5, s’estableixen mesures per a la restricció de la mobilitat nocturna; a l’article 6, la possibilitat de limitar l’entrada i la sortida dels territoris de les comunitats autònomes, així com d’altres àmbits territorials inferiors, amb determinades excepcions; a l’article 7, la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats en un nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents o, si escau, en funció de l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, i altres, en el nombre inferior a sis persones que determinin les autoritats competents delegades; i a l’article 8, específicament, la possibilitat de limitar els aforaments en els llocs de culte.

En desenvolupament d’aquest marc normatiu, i en exercici de l’habilitació establerta al Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, en el marc del Pla d’obertura progressiva de les activitats que va presentar públicament el passat 19 de novembre de 2020 el Govern de la Generalitat, mitjançant la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, es van prorrogar totes les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, corresponents al primer tram d’aquest Pla, donat que la situació epidemiològica en el moment en què procedia la revisió que va donar lloc a la Resolució vigent no aconsellava avançar en el procés de desescalada i represa de l’activitat. La pròrroga es va establir per un nou període de 14 dies que fineix a les 00:00 hores del dia 21 de desembre de 2020, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures des de la seva entrada en vigor el passat 7 de desembre.

El Pla de reobertura progressiva defineix un procés que ha de ser gradual i revisable, en funció de l’evolució de l’Rt i dels indicadors de pressió assistencial en forma de nombre de nous ingressos en planta d’hospitalització convencional. Inicialment, aquesta revisió es preveu que es dugui a terme en períodes de dues setmanes. No obstant, la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, va preveure expressament l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

En aquest sentit, l’informe del director de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya emès en data 12 de desembre de 2020, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, posa de manifest una estabilització de la Rt i una tendència a la disminució persistent en els ingressos en planta d’hospitalització convencional. Tenint en compte aquests indicadors, proposa que es revisin i es modifiquin part de les mesures previstes a la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, d’acord amb les que estan previstes en l’annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per permetre una major activitat social i econòmica, si bé introduint garanties de seguretat necessàries, per un període de 14 dies.

En atenció als principis de necessitat i de proporcionalitat que regeixen l’adopció i el manteniment de les mesures de salut pública adreçades a fer front a la pandèmia, escau aixecar algunes de les restriccions vigents per poder incrementar els àmbits de represa social i econòmica.

Així, mitjançant aquesta Resolució, la limitació d’entrada i sortida de persones addicional des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns s’amplia al perímetre comarcal, per tal d’evitar que la població es concentri en les àrees urbanes més densament poblades i les conseqüents aglomeracions, així com facilitar l’accés als serveis de la població dels petits municipis.

D’altra banda, es permet la reobertura dels centres comercials i dels recintes comercials subjecta a una reducció en l’aforament del 30%, tant als establiments i locals comercials, com a les zones comunes, i a l’acompliment de mesures de control d’aforament i fluxos i de bona ventilació. Aquesta ampliació de l’oferta comercial ha d’afavorir la disminució d’aglomeracions que poden suposar un augment de riscos.

També es permet la realització d’activitats religioses i cerimònies civils, tant a l’aire lliure com en espais tancats, que, complint les limitacions d’aforament establertes, puguin concentrar fins a 1.000 persones amb subjecció a mesures reforçades en els sistemes de ventilació i qualitat d’aire i en el control d’accessos, que es presenten com a necessàries per prevenir el risc de transmissió de la COVID-19 i que es detallen en els annexos 1 i 2 de la present Resolució.

Així mateix, pel que fa a les activitats culturals que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

En el cas dels locals, establiments, equipaments o instal·lacions oberts al públic que són espais físics tancats, si incorporen unes condicions de ventilació i de qualitat de l’aire reforçades, superiors a les habituals, poden reduir, si es complementen amb mesures de control d’accessos i mobilitat interna, el risc de contagi de la COVID-19.

Aquestes condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i de controls d’accessos en espais tancats amb grans aforaments autoritzats, especialment en el cas d’activitats que es desenvolupen de forma estàtica, com ho són les activitats culturals i els actes religiosos i cerimònies civils, poden permetre augmentar la concentració de persones en els esdeveniments.

Cada cop més les agències i institucions sanitàries internacionals de control de pandèmies consideren els aerosols com una de les principals vies de contagi de la COVID-19 d’acord amb les diferents investigacions científiques que s’estan publicant. El contagi per aerosols es pot produir per la presència del virus en petites gotes expulsades per una persona infectada en tossir, esternudar, parlar i respirar i que queden en suspensió a l’aire i poden ser respirades per altres persones. El contagi per aerosols es pot produir sense coincidir físicament amb la persona infectada que ha expulsat el virus. El risc de contagi és més elevat en espais tancats on s’acumulen els aerosols i s’agreuja com més gent ocupa l’espai, com més temps es passa a l’interior, en cas de no fer ús de la mascareta i si hi ha esforç físic, crits o càntics, ja que aquests incrementen els aerosols fins i tot amb l’ús de mascareta.

La ventilació és una mesura de prevenció essencial per reduir aquest risc de contagi per aerosols en espais tancats; a través de la renovació de l’aire s’expulsa a l’exterior l’aerosol i, per tant, el virus. La mesura de ventilació no substitueix, sinó que és un complement, a les altres mesures de prevenció: ús de mascareta, distància amb altres persones i higiene de mans.

Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l’habilitació que ens confereix el Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2,

 

– Mesures especials en matèria de salut pública

Mitjançant aquesta Resolució, es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents d’aquesta Resolució.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n’estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s’hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l’apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’agost.

Aquestes mesures s’entenen sense perjudici de la vigència d’altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d’11 d’agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

– Limitació de l’entrada i sortida de persones

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

a)Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable.
e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de       menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.
k) A causa de força major o situació de necessitat.
l) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

Addicionalment, durant el temps de vigència de l’esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions previstes en el punt anterior.

 • Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d’acord amb l’apartat 11 d’aquesta Resolució.
 • No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

– Desplaçaments personals

Sense perjudici de les restriccions a la mobilitat establertes per aquesta Resolució, es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s’adopti una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptats al moment epidèmic actual.

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat. La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.
Els contactes fora de la “bombolla de convivència” s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla ampliada” a què fa referència el paràgraf següent.
La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals la “bombolla de convivència” s’hi relaciona amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

 

– Mesures de restricció de la mobilitat nocturna

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

 • Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

S’hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

 • Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l’establiment en els serveis de restauració de conformitat amb l’apartat 5.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

S’hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent.

També s’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

 • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

– Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06:00 hores i les 21:30 hores, en el cas de restauració per a consum a l’establiment, tret del cas de restauració en àrees de servei de vies de comunicació que no resta subjecta a cap franja, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració. En el cas de l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d’acord amb el que estableix l’article 38 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.

S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. En cap cas aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

 

– Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

 1. S’obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d’implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas, s’han d’establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.
 2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d’adoptar, als centres de treball, entre d’altres, les mesures següents:
  • Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
  • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l’ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.
  • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
  • L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n’és obligatori l’ús, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
  • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

 

– Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 1. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l’apartat 3 d’aquesta Resolució, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.
 2. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudesS’exceptuen de la prohibició de consum d’aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l’aire lliure en les sortides escolars i en l’àmbit de les activitats d’intervenció socioeducativa.
 3. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l’apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s’hi inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses d’acord amb l’apartat 14 d’aquesta Resolució i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les quals es duen a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials de represa aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT i la normativa relacionada.

Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades, que es poden desenvolupar en els termes previstos a l’apartat 11 d’aquesta Resolució. No s’aplica tampoc a les activitats culturals, la realització de les quals se subjecta a l’apartat 11 d’aquesta Resolució i al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 1. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
 2. Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

 

– Empreses de serveis i comerç minorista

 1. La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
 2. L’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials queda condicionada que redueixin al 30% l’aforament permès i que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquesta reducció s’aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials.

S’exclouen d’aquesta limitació els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària.

L’activitat dels equipaments culturals i esportius ubicats en centres comercials i recintes comercials queda subjecta a les previsions establertes per aquestes instal·lacions a l’apartat 11 d’aquesta Resolució. 

Els centres comercials i recintes comercials han d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos dels propis centres comercials o recintes comercials, inclosos els aparcaments. Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

 1. L’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes queda condicionada que redueixin al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat. S’exclouen d’aquesta limitació els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica, i centres de jardineria, que poden romandre oberts d’acord amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 2. Tots els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 3. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d’evitar el contacte directe amb el client mitjançant la recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

 

– Actes religiosos i cerimònies civils

 1. Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 2. Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’afers religiosos i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat. 

En la declaració haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada. 

 1. La realització d’aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 

– Ús del transport públic

 1. Sense perjudici de les previsions específiques previstes en el subapartat 2 per al sector del taxi, el transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se’n pot ajustar l’oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l’evolució de la demanda. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.

Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi han de disposar dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors han d’utilitzar els seus mitjans de difusió per informar clarament les persones usuàries de les indicacions d’autoprotecció que han de seguir.

 1. En el cas del transport en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, prestat a l’empara de llicències de taxi i d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor, els ens locals poden, d’acord amb les seves competències, dictar les normes que considerin adients per determinar les reduccions en l’oferta de serveis en funció de la demanda previsible en el seu àmbit territorial d’actuació. A aquests efectes, poden dictar les normes que considerin adients respecte als torns i els temps de conducció dels conductors dels serveis de taxi.

Pel que fa l’ocupació d’aquests vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, es poden ocupar totes les places disponibles llevat de la del costat del conductor, que ha de quedar lliure en tot cas, i amb el límit màxim de sis persones inclòs el conductor.

 

– Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

 1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts i s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s’hi dugui a terme el servei de bar.

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals o com a cafès teatre i cafès concert, els és d’aplicació el que s’estableix en relació amb les activitats d’hostaleria i restauració a l’apartat 13.

 1. Les activitats esmentades en el primer i segon paràgraf de l’apartat anterior, si es desenvolupen a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions , poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ. 

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat.

En la declaració haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada. 

3. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d’exposicions, les galeries d’art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat. En cap cas, en                   aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

4. Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

  • Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l’aforament autoritzat: que és del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.
  • S’estableixi un control d’accés.
  • Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha.
  • En els establiments i equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.
  • Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

5. S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials                d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.

6. Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d’activitats lúdiques infantils                         privades en espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l’ús d’aquests espais a partir de les 20:00 hores.

7. Se suspenen la resta d’activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.

 

– Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

– Activitats d’hostaleria i restauració

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 • En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l’apartat 3 d’aquesta Resolució.
 • S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 • No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d’aquesta hora l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 5 d’aquesta Resolució.
 • S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 

– Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

 1. Les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s’han de dur a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
 1. Els centres educatius han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.
 1. Les activitats extraescolars presencials que es realitzen fora de l’horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, així com els ensenyaments no reglats que imparteixen els centres autoritzats de música i dansa, es poden realitzar amb fins a un màxim de sis alumnes per aula. Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d’aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d’altres grups estables. En el cas de les activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius, les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, es poden realitzar adoptant les mesures sanitàries establertes per a aquestes activitats. Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu es podran fer a l’aire lliure segons el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, i en el cas de les activitats que es facin en espais interiors s’han de realitzar en grups de sis persones.
 1. Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.

 

– Activitats docents universitàries

En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de protecció.

 

– Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

– Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat.

 

– Actuacions policials

 1. Totes les actuacions policials del cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya s’han de dur a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada. En especial, ha de garantir-se en qualsevol cas el dret de defensa dels acusats i investigats i el dret a l’assistència lletrada efectiva, a la interpretació i traducció i a la informació sobre el motiu de detenció o investigació.
 1. Per a l’assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat s’ha de fer, de conformitat amb el que disposa l’article 520.2.c) de la Llei d’enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència. S’ha de facilitar mitjançant remissió al correu corporatiu de la lletrada o lletrat d’una còpia de l’atestat o, almenys, d’aquells elements de les actuacions que siguin essencials per qualificar la legalitat de la detenció o privació de llibertat. S’ha de procedir a la presa de manifestació de la persona privada de llibertat mitjançant el sistema de videoconferència, i n’ha d’aixecar acta l’instructor, en què es faran constar aquestes circumstàncies, acta que ha de ser remesa, juntament amb la informació de drets, a la lletrada o lletrat que presta l’assistència, i que ha de retornar signats.
 1. En la mesura que la presencialitat no estigui expressament justificada per l’autoritat judicial, s’ha de minimitzar el desplaçament i la mobilitat de detinguts de comissaries a dependències judicials, amb l’ús intensiu de les eines telemàtiques, de conformitat amb l’article 14 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia.

 

– Inspecció i règim sancionador

Corresponen als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d’acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

– Mesures de coordinació i seguiment policial

Per tal de fer un seguiment i avaluació, tant quantitatius com qualitatius, de les mesures adoptades en el marc de les resolucions vigents així com de les incidències rellevants que puguin produir-se, i d’acord amb les funcions i organització previstes pel Grup d’Ordre del Pla d’actuació del PROCICAT per a malalties emergents, les policies locals de Catalunya han de remetre diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors actualitzats al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia del SARS-CoV-2:

 1. Nombre d’efectius policials afectats per la COVID-19
 2. Nombre de persones identificades
 3. Nombre d’actes de denúncia a persones
 4. Nombre d’actes de denúncia a locals
 5. Nombre de locals tancats
 6. Qualsevol altre incident rellevant

En l’àmbit local, i sense perjudici de les comunicacions de la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, la coordinació operativa dels dispositius policials s’ha de dur a terme entre els comandaments de les policies locals i els comandaments territorials de les àrees bàsiques policials (ABP).