El passat 24 de març de 2017 s’ha publicar al BOE el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral

Aquest Reial Decret reforma RD 404/2010 de 31 de març, en virtut del que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la seguretat Social.

EL RD introdueix una sèrie de millores tendents tant a aconseguir una gestió de l’incentiu més àgil i eficient, com a dotar d’una major seguretat jurídica, eliminant condicions que generaven certa inseguretat jurídica en els sol·licitants de l’incentiu. Per això, se centra en el comportament de la sinistralitat de l’empresa en comparació amb la del sector al qual pertany.

Elimina l’obligació d’incloure millores acreditables en els processos de producció o condicions de treball, és a dir, es tracta d’integrar la seguretat i salut del treball en el dia a dia de l’empresa, enfocant-lo des d’un punt de vista integrador, que afecta la globalitat de l’organització i no centrant-lo en accions aïllades.

Quant als incentius, es fixa un amb caràcter general del 5 per cent de l’import de les quotes per contingències professionals a què podria afegir un altre 5 per cent més per al cas que s’al·legui algun dels supòsits previstos al número 6 i 7 de l’annex I del RD, com per exemple, la realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa o si l’empresari o els treballadors designats que assumeixin les tasques preventives han rebut formació que els capaciti.

Una altra novetat és la possibilitat que les mútues puguin percebre de les empreses part de l’incentiu concedit, previ acord de les parts.

El període en el qual les empreses es podran sol·licitar aquest incentiu en la mútua o entitat gestora que assumeixi la protecció de les seves contingències professionals, estarà comprès entre el 15 d’abril al 31 de maig de cada any, a partir de 2018. De sol·licitar-se en al corrent any es farà d’acord amb el que estableix el Reial Decret 404/2010.

Article BOE Aquí

Atentament,

 

 

 

Fuente: Canal PLR